תנאי שימוש לאתר now-chic

בס"ד

תנאי שימוש באתר האינטרנט של בראשית שיק

תודה שבחרתם לעשות שימוש באתר ואנו תקווה שתעשו בו שימוש יעיל, מעשיר ומהנה.

אלו תנאי השימוש באתר המהווים התחייבות משפטית מחייבת מצדכם לעניין השימוש באתר:

תנאי השימוש – הסכם משפטי מחייב

כל שימוש שתעשו באתר הינו בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים בהמשך, ואישורכם לתנאי השימוש מהווה למעשה התחייבות משפטית מחייבת מצדכם, והסכם בינינו וביניכם בכל הקשור לשימוש באתר.

לפיכך, במידה ותנאי השימוש אינם מקובלים עליכם, הינכם מתבקשים להימנע משימוש באתר, ואינכם רשאים לעשות בו כל שימוש, אלא בכפוף להסכמתכם לתנאי השימוש.

 
תנאי השימוש באתר הם ההסכם המחייב היחיד והבלעדי בכל הקשור לשימוש באתר ולפיכך בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום, מידע, תקנון או מסמך  אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה כלשהי מראש והם יחייבו ממועד פרסומם באתר. לפיכך, אנו ממליצים לכם לשוב לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.

להסרת ספק נבהיר כי תנאי השימוש חלים על כל אדם, זכר או נקבה, תאגיד או כל גוף אחר שהוא כשיר לזכויות וחובות משפטיות, ללא יוצאים מן הכלל.

השימוש באתר – שימוש אישי ולא מסחרי


השימוש באתר ובכל המידע והשירותים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים או למטרות רווח. האתר מיועד לצורך בידורי כחלק מחווית גלישה באינטרנט ואין לעשות בו שום שימוש אחר.

תשלום ורישום כתנאי לשימוש


ככלל, השימוש באתר ברובו אינו כרוך בתשלום או ברישום פורמלי.

יחד עם זאת, השימוש בחלק מהמידע והשירותים באתר עשוי להיות כרוך בתשלום או ברישום לאתר, תוך מסירת פרטים ומידע כפי שידרשו על ידינו.

מקום בו השימוש מחייב רישום או תשלום, יצוין הדבר מפורשות, והשימוש לא יתאפשר אלא בכפוף לביצוע התשלום או הרישום כאמור.

אזהרה לגבי סיכונים הכרוכים בשימוש במידע ושירותים באתר ותנאים הנובעים מכך 

כל שימוש במידע ובשירותים הכלולים באתר הינו על אחריותכם המלאה והבלעדית. בשל כך  ולאור העובדה כי אין לנו פיקוח או שליטה על מקצת המידע והשירותים הכלולים באתר (כגון – מידע המוחלף בפורומים או בצ'טים או מידע המופץ על ידי גולשים אחרים) אנו מוצאים לנכון להביא בפניכם אזהרות מסוימות ביחס לסיכונים הכרוכים בשימוש במידע ובשירותים שבאתר, ולהתריע בפניכם על ההשלכות הנובעות מכך.

 • המידע והשירותים באתר עשויים להיות מתאימים לפי טיבם לבגירים (מגיל 18 ומעלה). לפיכך, במידה והנכם הורים לקטינים עליכם לפקח בעצמכם על המידע והשירותים להם נחשפים ילדיכם. יובהר כי האחריות המלאה לשימוש באתר על ידי ילדיכם הקטינים הינה שלכם, ומתן האפשרות לילדיכם להשתמש באתר מהווה הסכמה לאחריות זו ופוטרת אותנו מכל אחריות בקשר לכך. במידה והנכם קטינים מתחת לגיל 18 אשר עושים שימוש באתר נבקשכם לא להשתמש באתר ללא אישור הוריכם ולהביא מידע זה לידיעתם.
 • המידע והשירותים באתר זה עשויים לכלול מידע מקצועי בתחומים שונים כגון : רפואה, פסיכולוגיה, משפט, אישות וכיוצב'. מידע מקצועי כאמור אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת ואינו תחליף ליעוץ מקצועי באמצעות איש מקצוע מוסמך. כל הסתמכות על מידע כאמור הינה באחריותכם הבלעדית ואנו לא נישא בשום אחריות לנזק כתוצאה מהשימוש במידע זה או הסתמכות עליו.
 • המידע והשירותים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני שלנו או של משתמשים אחרים אשר הירשו לנו, ולנו בלבד, שימוש בזכויותיהם במסגרת האתר. לפיכך, הנכם מוזהרים שלא לעשות שום שימוש במידע או בשירותים הכלולים באתר מעבר לשימוש הרגיל במסגרת שירותי האתר, בטרם תבררו למי שייכות הזכויות במידע ובשירותים האמורים ותבקשו את אישורו לשימוש כאמור.
 • במידה והשימוש שאתם עושים במידע ובשירותים כולל חשיפת מידע על ידיכם במסגרת האתר, עליכם להביא בחשבון כי כל מידע המתפרסם באתר חשוף לעיניהם של משתמשים אחרים באתר וברשת האינטרנט. לפיכך, בחשיפת מידע כאמור אתם מוותרים למעשה על פרטיותכם בכל הקשור למידע שחשפתם. ועליכם האחריות המלאה לאבטחת המידע או השירותים שפרסמתם או לכל נזק או פגיעה שיגרמו עקב חשיפת המידע או השירותים כאמור. אנו ממליצים לכם לנהוג בזהירות, ולא לחשוף את פרטיכם האישיים או שום מידע אישי הקשור בכם לאיש. להרחבה בנושא פרטיות ראו להלן בפרק 'מדיניות הפרטיות'.
 • במידה והמידע והשירותים באתר, כוללים חומר פרסומי, בין כזה המפורסם באישור ובין כזה המפורסם ללא אישור, הרי שחומר פרסומי כזה נעשה על ידי המפרסם ועל אחריותו בלבד. אנו איננו אחראים או מפקחים על חומר פרסומי, ואיננו בודקים את נכונותו, יעילותו, בטיחותו או כל דבר הקשור בו. לפיכך, הנכם מתבקשים לנהוג משנה זהירות בהסתמכות או בשימוש במושא החומר הפרסומי, וכל שימוש או הסתמכות על חומר פרסומי הוא על אחריותכם בלבד.
 • מקום בו האתר, המידע או השירותים הכלולים בו מכילים שירותים המופעלים על ידי משתמשים אחרים או קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, עליכם לדעת כי שירותים ואתרים אלו אינם מופעלים בידינו ואינם מצויים באחריותנו. אין בהכללת שירותים או קישורים אלה באתר כדי ליצור שום קשר בינינו לבין אותם משתמשים או אתרים, ולפיכך כל שימוש או גלישה אליהם הינם באחריותכם הבלעדית.

תנאים ומגבלות על השימוש באתר

אנו מעודדים כמובן שימוש באתר, הן במידע ובשירותים המוצעים על ידינו, והן באמצעות העלאת תכנים על ידי המשתמשים, כחלק מעידוד חופש הביטוי והשיח הדמוקרטי.

יחד עם זאת, כל שימוש באתר חייב להיעשות על פי הוראות הדין (חוקים, תקנות, צווים, וכללים) ומבלי שתהא בשימוש פגיעה במשתמשים אחרים או בנו.

לפיכך, השימוש באתר מוגבל בראש ובראשונה בשמירה על הוראות הדין, ובהתחייבות מצדכם שלא לעשות שימוש שהוא בגדר הפרת הוראות הדין. באופן ספציפי, ובלי שיהא בכך כדי לגרוע מהאמור לעיל, יפורטו להלן תנאים ומגבלות שהשימוש באתר בכל דרך שהיא חייב להיעשות תוך שמירתם וכפוף להם:

 • אין לעשות שימוש במידע או בשירותים או בתכנים שהם כפופים לזכויות היוצרים או בגדר קניין רוחני של משתמשים אחרים, של צדדים שלישיים או שלנו, אין להעתיק, לשדר, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם, למכור, להעביר, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי במידע או השירותים או התכנים, או כל חלק מהם,  ללא אישור מראש ובכתב מאת בעלי הזכויות. למען הבהירות נציין כי האמור חל גם על שמות וסימנים מסחריים של האתר, פטנטים ומדגמים, סודות מסחריים, וכיוצב'.
 • אין להשתמש, לשדר, להעלות או לרשום באתר מידע, שירותים או תכנים פוגעניים, מאיימים, גזעניים, מסיתים, פורנוגרפיים, מטרידים או בוטים מבחינה מינית או אחרת, או המהווים פגיעה ברגשות הציבור או חלק ממנו.
 • אין להטריד, להפריע או להציק למשתמשים אחרים באתר, לעשות כלפיהם שימוש בשפה בוטה או גסה, מעליבה או פוגענית.
 • אין להתחזות, לזייף, לשנות למחוק או להוסיף פרטי משתמשים אחרים, הודעות, סימונים, אזכורים ומראי מקום, ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים או כתבות או כל מידע אחר הכלול באתר.
 • אין להוריד מרשת האינטרנט לאתר או למידע או לשירותים הכלולים בו, תכנים שהורדתם מהווה הפרה של הוראות הדין או תנאי שימוש של האתרים בהם כלולים התכנים, ובפרט תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים או של קנין רוחני אחר או של סודות עסקיים או מסחריים כלשהם.
 • אין להשתמש, לשדר, להעלות או לרשום באתר מידע, שירותים או תכנים המהווים פגיעה בפרטיות, פגיעה בשם הטוב, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות אזרחיות או מסחריות, עבירות פליליות, הפרה של צווי ואיסורי פרסום, פרסום מידע על קטינים, חסויים או פסולי דין,  הטעיה או הונאה של משמשים.
 • אין לשלוח באמצעות האתר הודעות סרק , דואר זבל, ספאמים, וכיוצב' אל המשתמשים האחרים או צדדים שלישיים שלא על-פי בקשתם.
 • אין להשתמש באתר לצורך פגיעה או הטרדה של מחשבים של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, לרבות על דרך חדירה לקבצי מחשב, או העברת קבצי מחשב, או תוכנות מחשב, או יישומים, או בכל אמצעי אחר שנועד לגרום נזק או להטריד או לפגוע או לשנות או לפגום באתר או במשתמשים אחרים, או במחשבים אחרים, או על דרך  משלוח או הפצת וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, ונדלים, תוכנות עוינות או יישומים מזיקים.
 • אין להשתמש, לשדר, להעלות או לרשום באתר מידע, שירותים או תכנים שהם בבחינת פרסום מסחרי, קידום מכירות, או פעילות עסקית אחרת, אלא במקומות המיועדים לכך ובכפוף לקבלת הסכמתנו ואישורנו בכתב ומראש.
 • אין להפנות קישור (link) או הפניה אחרת באופן שיביא להפרת תנאי השימוש באתר במישרין או בעקיפין ואין לסייע, לעודד, לתרום, או לפרסם אמצעים שיסייעו להפר את תנאי השימוש באתר או את הוראות הדין.
 • מקום בו המידע, השירותים והתכנים שאתם מעלים לאתר או משדרים בו מיועדים לפי טיבם למבוגרים, עליכם לסמנם במילים "למבוגרים בלבד", ולציין כי הם מיועדים לבני 18 ומעלה.

בעלות בזכויות יוצרים וקניין רוחני וזכויות השימוש בהם

כל מידע, שירותים או תכנים אשר מקורם בנו, מצויים בבעלותנו המלאה והבלעדית ומטבע הדברים גם באחריותנו. השימוש באתר, במידע, שירותים או תכנים הכלולים בו מוגבל לשימוש בהתאם לתנאי השימוש באתר ובכפוף לשמירת זכויותינו. אין לעשות שום שימוש באתר, במידע או בשירותים השייכים לנו, כהגדרתם לעיל, לרבות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים שלנו, סימני המסחר ושמות המסחר, כתובות וכיוצב', לשום מטרה אחרת מלבד השימוש באתר ולפי תנאי השימוש, ללא אישורנו בכתב ומראש.

מידע, שירותים או תכנים אשר מועלים או נכתבים או משותפים על ידי המשתמשים, שייכים למשתמשים (או למי שהרשה להם את השימוש בהם) והינם באחריותם הבלעדית, לרבות בכל הקשור לזכויות היוצרים וזכויות הקנין הרוחני הקשורים בהם.

משתמשים המבקשים להעלות או לכתוב מידע או שירותים באמצעות האתר – דעו כי בעשותכם כן אתם מתחייבים כי כל מידע או שירותים או תכנים המועלים על ידכם הינו בבעלותכם ובאחריותכם הבלעדית, כי כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בו שייכות לכם או השימוש בהם נעשה על פי הרשאה כדין, וכי אין בשימוש במידע על ידיכם או על ידינו או על ידי משתמשים אחרים, בבחינת הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים, זכות קנין רוחני אחרת של צד שלישי כלשהו או הפרה של כל זכות אחרת או הוראה של כל דין.

דעו כי הפרת התחייבותכם דלעיל תחשוף אתכם להליכים משפטיים, אזרחיים או פליליים, בגין מעשיכם או מחדליכם, לרבות בגין נזקים שנגרמו למשתמשים אחרים, צדדים שלישיים או לנו.


על המשתמשים לדעת כי האמור לעיל חל על כל סוג של מידע או שירותים, כהגדרתם לעיל.

בכל מקרה אין לבצע העתקה ו/או שכפול, תרגום, שידור, הצגה או השמעה פומבית, הקלטה, מסירה, העברה, בצורה כלשהי, הסבה, פרסום, מתן רישיון או הרשאה או שינוי במידע או בשירותים או בתכנים הכלולים באתר, ללא אישור בכתב ומראש מבעל הזכויות.

זכויותינו וסמכויותינו בכל הקשור למידע, לשירותים ולתכנים

בשיתוף או העלאת מידע, שירותים או תכנים לאתר, אתם מסכימים ומאשרים לנו ולמי מטעמנו לעשות שימוש במידע, שירותים או תכנים כאמור במסגרת האתר, להקליטם, להציגם, להפיצם, לפרסם, לשדרם ולעשות בהם כל שימוש אחר לרבות ליחסי ציבור ולקידום האתר באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתנו המוחלט והבלעדי, וללא צורך לקבל מכם אישור נוסף או לשלם לכם תמורה כלשהי בגין השימוש.

אין בידינו את הכלים או האפשרויות לפקח על כל המידע, השירותים והתכנים המפורסמים או המשותפים על ידי המשתמשים באתר ואין אנו מקבלים על עצמנו אחריות לבצע פיקוח, סינון או שמירה על המידע, השירותים והתכנים המפורסמים על ידי משתמשים באתר, או לעקוב אחרי השימוש בהם.

יחד עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפעול כאמור ובמידת הצורך להסיר, לערוך, לשנות לחסום, למנוע או להגביל שימוש במידע, שירותים ותכנים או למנוע את העלאתם או שיתופם, על פי שיקול דעתנו, מקום בו אין הם עומדים בתנאי השימוש או בהוראות הדין או מכול שיקול סביר אחר.

נדגיש שוב כי למרות הסמכות הנתונה לנו אין אנו מפקחים בזמן אמת או מנטרים בדיעבד את השימוש במידע ובשירותים שבאתר, ולפיכך אין באפשרותנו למנוע הפרות של הדין או תנאי השימוש אשר אינם בידיעתנו. אנו כמובן נקבל כל תלונה שתתקבל ממשתמשים לגבי הפרת תנאי השימוש או הוראות הדין על ידי מאן דהוא ובמידת הצורך נפעל תוך זמן סביר לבירור התלונה, ובמידת הצורך לתיקון המעוות. במידה ונתקלתם בהפרה כאמור נשמח אם תיפנו למוקד השירות שלנו שפרטיו מפורסמים באתר ללא דיחוי.

יובהר כי על אף שהשימוש באתר פתוח בעיקרון לכלל המשתמשים, אנו שומרים על זכותנו למנוע או להגביל או לחסום שימוש של משתמשים באתר, במידע, או בשירותים הכלולים בו, בין היתר באמצעות מגבלות על גיל המשתמש, חובת תשלום, היקף שימוש, אופן השימוש, מועד השימוש, מספר החשבונות או שמות המשתמשים המותרים לכל אדם או תאגיד יחיד, ענישה עקב הפרות קודמות של הוראות הדין או תנאי השימוש (לרבות על דרך מניעת כניסה לאתר לתקופה מוגבלת או לצמיתות) וכיוצב', לפי שיקול דעתנו הבלעדי.


אנו רשאים גם בכל עת להפסיק או להגביל את פעילות אתר, אפשרויות השימוש בו, או את הגישה או השימוש במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, כולם או חלקם, וזאת בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.


דעו כי מעת לעת יבוצעו שינויים, שיפורים ותיקונים באתר, ובמידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, וזאת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש.

הפעלת או אי הפעלת סמכויותינו וזכויותינו כאמור לעיל לא תקים לכם או לצד שלישי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו, לא תתפרש כנטילת אחריות מצדנו או כהטלת חובה עלינו להפעלת סמכויות אלו או כויתור על אילו מתנאי השימוש באתר, ולא תסיר את האחריות המוטלת עליכם או על צד שלישי כלשהו על פי תנאי השימוש או הוראות הדין.

אחריות מוגבלת מצידנו

חשוב להדגיש כי אחריותנו על פי תנאי השימוש לכל הקשור לשימוש באתר ולתוצאותיו מוגבלת בהתאם למפורט להלן:

 • אנו איננו אחראים לתוכן המידע, השירותים והתכנים שבאתר, אשר מקורם במשתמשים אחרים או בצדדים שלישיים, טיבו, אמיתותו, דיוקו, מהימנותו, התאמתו לצרכי המשתמש או לכל צורך שהוא, תכונותיו, או לכל דבר אחר הקשור בו. לשם הבהירות נדגיש כי איננו אחראים להודעות בפורומים, בצ'אטים, לתכני אודיו או וידאו שמעלים או משדרים או מפיצים משתמשים אחרים באתר, לתגובות, דעות, עצות, התייחסויות או טוקבקים, לפרסומות, מודעות וכל חומר פרסומי אחר הכלול באתר, לתוכן כתבות, ידיעות, חדשות ומאמרים וכיוצב'.
 • אנו איננו אחראים לכל נזק או פגיעה או אובדן מכל סוג שהוא שיגרמו למידע, לשירותים או לתכנים שמעלים המשתמשים לאתר, לרבות אובדן השחתה, עיוות, סילוף, מחיקה, קלקול, או שימוש שייעשה בהם. אנו ממליצים לגבות כל מידע, שירות או תוכן המועלה לאתר ולשמור העתק ממנו בטרם העלאתו לאתר.
 • אנו איננו אחראים שהאתר יפעל בצורה רצופה, יהא זמין כל העת, יפעל ללא הפרעות, הפסקות, טעויות, באגים או ליקויים אחרים, או שהשימוש באתר יהיה בטוח וחסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או המשתמשים, או לתקלות או כשלים בפעילות באתר, חומרה, בתוכנה, קווים ובמערכות התקשורת הקשורות באתר.
 • אנו איננו אחראים למעשים או מחדלים של צדדים שלישיים, משתמשים אחרים או כל גורם אחר שאין לנו שליטה מלאה עליו, או לתוצאות של מעשים או מחדלים כאמור, ובמיוחד לפגיעה או להפרה של זכויות יוצרים, מבצעים או קניין רוחני כלשהו על ידי משתמשים באתר.
 • אנו איננו אחראים לקשר בין המשתמשים לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, או לתוצאותיו ואיננו צד להתקשרות כזו ולא נישא בשום אחריות לנזקים או פגיעות שתהיינה כתוצאה מהתקשרות כזו.
 • אנו בכל מקרה לא נהיה אחראים בגין כל נזק ישיר שלא נגרם ברשלנות רבתי או בזדון מצדנו או מצד מי מטעמנו, או לנזק עקיף, מקרי, או תוצאתי, עונשי, או מיוחד או כל נזק אחר מכל סוג ומין,  לרבות עקב עיכוב או היעדר יכולת להשתמש באתר, אובדן מידע, שירותים או תכנים או אובדן רווחים, הפסד עסקי או פגיעה במוניטין, עקב שימוש או היעדר אפשרות לעשות שימוש באתר או בכל חלק ממנו, הנובעים במישרין או בעקיפין מהשימוש במידע, בשירותים או בתכנים שבאתר.  
 • אחריותנו על פי תנאי השימוש מוגבלת אף אם נפעיל פיקוח או אמצעי זהירות או שליטה כלשהם על המידע, השירותים והתכנים שבאתר, ואף אם יוודע לנו על האפשרות לפגיעה או לנזק שעלול להיגרם למשתמשים או לצדדים שלישיים כלשהם. כל אמצעי זהירות, פיקוח או שימוש כאמור, ואפילו ניסיון לפתור או לסייע בפתרון בעיות, או מניעת או צמצום או הפחתת נזקים, נעשים ללא מחויבות בדין ומתוך רצון טוב, ומבלי שהדבר יתפרש כקבלת אחריות כלשהי מצדנו מקום בו צוין מפורשות לעיל כי איננו אחראים.
 • מקום בו התאפשרה העלאת או הצגת מידע או שירותים לאתר או הכללת קישור לאתרים אחרים לא יהא בכך משום הסכמה, תמיכה, סיוע, עידוד לשימוש, תרומה או חסות למידע או שירותים כאמור או לאתרים המוצעים על ידי אחרים. אין לפיכך אין לראות בעצם אפשרות העלאת המידע או השירותים משום קבלת אחריות מצדנו וכל הסתמכות שלכם על מידע או שירותים כאמור נעשים דעתכם ועל אחריותכם הבלעדית.

בשימושכם באתר אתם נותנים למעשה את הסכמתכם למגבלות האחריות המפורטות לעיל, פוטרים אותנו וכל מי שמטעמנו באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות כאמור, ומוותרים בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגדנו או כנגד מי מטעמנו.

בנוסף אתם תהיו אחראים לפצות ולשפות אותנו בגין כל נזק, הפסד, אבדן, פגיעה או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שיגרמו לנו, במישרין או בעקיפין, עקב שימושכם באתר באופן שאינו תואם את תנאי השימוש או הוראות הדין, וזאת מיד לאחר דרישתנו הראשונה.  

הבהרה בדבר הגנת הפרטיות והיקפה

כללי

בעת שימוש באתר נאסף עליכם מידע. חלק מהמידע מזהה אותכם באופן אישי, כאשר מסרתם מידע זה מרצונכם והוא כולל מידע אישי כגון – שם וכתובת, מוצרים, שירותים ונושאים שצרכתם או התעניינתם  בהם, אמצעי תשלום ששימשו אותכם, וכיו"ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותכם אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיכם. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראתם באתר, העמודים שבהם צפיתם, ההצעות והשירותים שעניינו אותכם, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פניתם, וכיוצב'.

מובהר כי השימוש באתר, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידכם לפגיעה מוגבלת בפרטיותכם, על דרך שמירת מידע ונתונים לגביכם במאגרנו, שימוש בפרטיכם לשם קבלת עדכונים או חומר פרסומי או שיווקי (אלא אם תודיעו לנו מפורשות כי אינכם מסכימים לכך), וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש שאתם עושים במידע, בשירותים ובתכנים שבאתר, בהתאם למפורט להלן, לרבות באמצעות "עוגיות".

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או כתנאי לשימוש בו, תתבקשו למסור מידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לשימוש המתואר להלן.

מאגר המידע

ככל שיאספו וישמרו נתונים אודותיכם, הם יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה כמתחייב על פי הדין.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתר.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך צריכת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • ·          כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעוניינת לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. יובהר כי השימוש באתר כולל הסכמה מפורשת לכך ולפיכך ככול שאינם מסכימים לכך נבקשכם שלא לעשות שימוש באתר. נבהיר כי בכל עת תוכל לבטל את הסכמתכם, אך זאת בכפוף לביטול הרשאת השימוש באתר.  

אנו מתחייבים שלא תמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים או לצדדים שלישיים. עם זאת, אנו שומרים על זכותנו להעביר ולשתף מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, הרגלי שימוש, העדפות שימוש, תחומי עניין וכיוצב', ובלבד שינתן מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותכם אישית בקרב אותם גורמים (מובהר כי פרסום ממוקד אישית למשתמשים על ידי מפרסמים יתאפשר  כפוף לכך שלא יתאפשר זיהוי של המשתמש.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע שנאסף על פעילותכם באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכשו מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינכם לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיכם.
 • אם תבצעו באתר, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי;
 • אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • לצורך דיוור אלקטרוני או פרסום ממוקד כפוף להוראות הדין ותנאי השימוש באתר.

Cookies

אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

באפשרותכם לנטרל ולבטל אפשרות זו תוך שינוי ההגדרות של הגלישה באתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בידקו בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתם משתמשים.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתם צופים בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עושות גם כן שימוש ב- Cookies במחשבכם. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפיתם בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשתם. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל [כתובת מייל]  או באמצעות פקס מס' ______________ או בדואר רגיל אל: _________________, רחוב __________________, עיר: _________, מיקוד: ___________.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליכם,  אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע.

פרסום שיווק

חשוב לציין כי תוכן האתר כולל: תוכן שיוקי, ללא עלות – בשיתוף פעולה עם לקוחות, ומשרדי יח"צ (יחסי ציבור).

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרתם, תפורסם על-כך הודעה בעמוד זה ולכן מומלץ להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש.

תנאים כלליים


כל הקשור והנובע מהשימוש באתר, במידע, בשירותים ובתכנים שבו, וכן כל הקשור ונובע בתנאי שימוש אלו יהיה כפוף לדין הישראלי, לרבות לצורך פרשנות. כל סכסוך או מחלוקת בקשר אליהם יהיו בסמכות בתי המשפט המוסמכים בישראל, באזור השיפוט של ירושלים ויובאו בפניהם בלבד כמקום שיפוט ייחודי.

האמור בתנאי השימוש מבטא באופן מלא וממצה את כל הנושאים והעניינים הנדונים בו או הקשורים לשימוש באתר, וגובר על כל מצג, פרסום, נוהג, מכתבי כוונות או התחייבות, וכל מסמך אחר, בנושאים ובעניינים האמורים.

התנהגותנו או הסכמתנו לסטות, מתנאי כלשהו של תנאי השימוש, במקרה מסוים ובסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואין ללמוד ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד ולא תחשב כויתור על איזו מתנאי השימוש או על פי דין, ו/או כויתור, או הסכמה מצידנו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו,  אלא אם-כן נעשו במפורש  ובכתב.

אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו בר אכיפה, הרי שאותו חלק יחשב כמוחלף בסעיפים תקפים אחרים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

אין בתנאי השימוש כדי להקנות למשתמשים או לצדדים שלישיים זכויות שלא הוקנו להם במפורש על פי תנאי השימוש או על פי הדין.